Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

465

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Ирма  

 

Адмир  

 

Билаловић  

 

АДРЕСА

Београд, Теразије 27/5 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

064/6598-597  

ibilalovic@asw.co.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

ASW audit & advisory doo, Beograd 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Теразије 27/5 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1046523  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

18.01.2023.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

   

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

18.01.2026.