Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

473

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Маријана  

 

Михајло  

 

Станчић  

 

АДРЕСА

Београд, Љубана Једнака 1 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

064/6490-107  

marijanastancic@ymail.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

PREDUZEĆE ZA REVIZIJU ECOVIS FinAudit DOO BEOGRAD 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Љубана Једнака 1 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1047323  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

16.03.2023.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

   

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

16.03.2026.