Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

47

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Миливоје  

 

Михаило  

 

Цветиновић  

 

АДРЕСА

Београд, Ресавска 68 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/2686-701  

 

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA REVIZIJU I KONSALTING MC GLOBAL AUDIT DOO BEOGRAD 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Ресавска 68 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1004708  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

28.01.2008.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

22.02.2023.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

18.02.2026.