Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

49

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Љиљана  

 

Милорад  

 

Ристић  

 

АДРЕСА

Београд, Станоја Станојевића 4 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3281-399  

bdo@bdo.co.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1004908  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

28.01.2008.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

13.02.2012.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

18.02.2014.