Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

51

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Мирослав  

 

Радојко  

 

Антовић  

 

АДРЕСА

Београд, Нушићева 15 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3281-820  

office@kor.org.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1005108  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

28.01.2008.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

24.01.2017.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

18.02.2020.