Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

52

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Славољуб  

 

Тодор  

 

Мартић  

 

АДРЕСА

Београд, Генерала Арачића 12 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

 

 

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1005208  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

05.02.2008.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

12.02.2014.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

18.02.2017.