Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

53

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Радмила  

 

Златомир  

 

Стаменић Башић  

 

АДРЕСА

Београд, Косте Новаковића 7 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

063/8268-366  

radmilastamenic7@gmail.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Друштво са ограниченом одговорношћу "ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО" НИШ-МЕДИЈАНА 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Ниш, Париске Комуне 15/3/8 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1005308  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

28.01.2008.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

03.02.2017.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

18.02.2020.