Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

55

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Љупка  

 

Милутин  

 

Милетић  

 

АДРЕСА

Београд, Таковска 11 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3234-377  

ljupka.miletic@mdmrevizija.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

DRUŠTVO ZA REVIZIJU KRESTON MDM REVIZIJA DOO BEOGRAD 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Старине Новака 23/13 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1005508  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

28.01.2008.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

08.02.2023.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

18.02.2026.