Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

59

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Љубинка  

 

Десимир  

 

Лаковић  

 

АДРЕСА

Чачак, улица 65, број 44 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

 

office@corconsult.org  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

COR Consult DOO Beograd-Rakovica revizija računovodstveni poslovni poreski i finansijski konsalting 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Петра Јовановића 7/29 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1005908  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

11.02.2008.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

08.02.2023.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

18.02.2026.