Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

60

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Петар  

 

Милан  

 

Грубор  

 

АДРЕСА

Београд, Студентска 23/6 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3018-445  

petar.grubor@pkf.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Привредно друштво за ревизију, консалтинг и рачуноводствене услуге "PKF" d.о.о. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Палмира Тољатија 5/III 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1006008  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

03.03.2008.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

27.02.2017.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

01.03.2020.