Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

2

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Хана  

 

Зоран  

 

Андонов  

 

АДРЕСА

Београд, Сењачка 14 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3302-100  

hana.andonov@pwc.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Предузеће за ревизију, рачуноводствене, финансијске и консалтинг услуге "PRICEWATERHOUSECOOPERS" d.о.о. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Омладинских бригада 88а 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације
The Association of Chartered Cerified Accountants - Сертификат о чланству 0873636 Велика Британија

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1000207  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

01.10.2007.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

22.11.2016.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

23.11.2019.