Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

73

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Сава  

 

Милош  

 

Пердух  

 

АДРЕСА

Београд - Вишњица, Маршала Тита 121 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/4061-364  

office@savicadoo.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Друштво за ревизију, рачуноводство и консалтинг "SAVICA" d.о.о. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Вишњица, Маршала Тита 121 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1007308  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

20.03.2008.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

22.03.2017.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

21.04.2020.