Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

77

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Љиља  

 

Милош  

 

Орешчанин  

 

АДРЕСА

Сремска Каменица, Славка Родића 47 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

021/417-231  

ljilja.orescanin@aksiosrevizija.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Preduzeće za reviziju Aksios revizija d.o.o. Novi Sad 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Нови Сад, Хоповска 2 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1007708  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

20.03.2008.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

20.02.2023.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

01.03.2026.