Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

77

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Љиља  

 

Милош  

 

Орешчанин  

 

АДРЕСА

Сремска Каменица, Славка Родића 47 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

021/417-231  

ljilja.orescanin@aksiosrevizija.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Предузеће за ревизију Аксиос ревизија д.о.о. Нови Сад 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Нови Сад, Петра Драпшина 52 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1007708  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

20.03.2008.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

17.02.2017.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

01.03.2020.