Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

87

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Борис  

 

Михаило  

 

Милошевић  

 

АДРЕСА

Београд 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

 

 

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације
The Association of Chartered Certified Accountants - Сертификат о чланству 00700699 Велика Британија

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1008708  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

05.05.2008.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

11.05.2017.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

12.05.2020.