Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

88

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Ивана  

 

Михаило  

 

Манигодић  

 

АДРЕСА

Београд, Краљице Наталије 11 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/2050-500  

info@kpmg.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Друштво за консалтинг и ревизију "KPMG" d.о.о. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Краљице Наталије 11 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације
The Association of Chartered Certified Accountants - Сертификат о чланству 0763531 Велика Британија

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1008808  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

05.05.2008.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

11.05.2017.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

16.05.2020.