Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

91

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Весна  

 

Бранко  

 

Петровић  

 

АДРЕСА

Београд, Милутина Миланковића 9Ж 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

063/8031-865  

vesna.petrovic@halkbank.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације
The Association of Chartered Certified Accountants - Сертификат о чланству 0948634 Велика Британија

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1009108  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

05.05.2008.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

30.04.2014.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

16.05.2017.