Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

92

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Нада  

 

Марко  

 

Суђић  

 

АДРЕСА

Београд, Новопазарска 28 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

 

nsudjic@mmcdoo.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације
American Institute of Certified Public Accountants - Сертификат о чланству 3474 Сједињене Америчке Државе

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1009223  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

24.10.2023.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

   

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

24.10.2026.