Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

97

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Мирослав  

 

Миленко  

 

Милојевић  

 

АДРЕСА

Београд, Булевар Михајла Пупина 10ж/354 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/2053-557  

miroslav.milojevic@rsm.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

"RSM SERBIA" d.о.о. Beograd 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Булевар Михаjла Пупина 10Б/I 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1009708  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

21.05.2008.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

29.05.2017.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

26.05.2020.