Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

43

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE VIZURA REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO DOO ZRENJANIN

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

VIZURA REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO DOO ZRENJANIN  

 

Зрењанин, Трг Др. Зорана Ђинђића 2 , спрат 4  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

023/521-210  

 

023/521-210  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
20557079     106217092     www.vizura.co.rs  
        office@vizura.co.rs 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Бранислав Гавранић Директор неограничено 1204961850035
Бранислав Краљ Директор неограничено 1109976850039

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Бранислав Гавранић 1204961850035 50
Бранислав Краљ 1109976850039 50

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Бранислав (Цветко) Гавранић 1010308
Бранислав (Мирко) Краљ 1012009
Владимир (Драгиша) Ђурић 1039119

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-2326/2014-16     18.07.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   09.10.2009.