Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

52

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA REVIZIJU, KNJIGOVODSTVO I KONSALTING BOJIĆ REVIZIJA DOO ŠABAC

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

BOJIĆ REVIZIJA DOO ŠABAC  

 

Шабац, Лазе Лазаревића 2/2  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

015/369-640  

 

015/369-640  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
20752360     107188242     www.bojicrevizija.rs  
        bojicrevizija@hotmail.com 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Драган Бојић директор неограничено 1909961773212

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Драган Бојић 1909961773212 100

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља
Бојић ревизија д.о.о. Шабац Огранак Нови Сад Нови Сад, Мичуринова 58 Србија

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Драган (Мирко) Бојић 1016911
Аница (Радован) Крстић 1020712
Драган (Видак) Џевердановић 1033016
Валентина (Жарко) Станковић 1036017
Момчило (Славољуб) Васиљевић 1045022

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-2070/2014-16     08.07.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   30.09.2011.