Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

89

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Preduzeće za reviziju Aksios revizija d.o.o. Novi Sad

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

Aksios revizija d.o.o. Novi Sad  

 

Нови Сад, Хоповска 2  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

021/417-231  

 

021/417-231  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
21235865     109751507     www.aksiosrevizija.com  
        office@aksiosrevizija.com 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Љиља Орешчанин Директор неограничено 0306970295013

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Љиља Орешчанин 0306970295013 100

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља
GLOBAL AUDIT SERVICES d.o.o. Beograd Београд, Булевар деспота Стефана 12 Србија

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Љиља (Милош) Орешчанин 1007708
Бранкица (Бранко) Шаркић 1038119
Јована (Мирослав) Мутавчић 1038219
Тијана (Александра) Лалић 1045122

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-4472/2016-16     14.12.2016.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   22.12.2016.